dissabte, 17 d’octubre de 2020

 CULTURA

Valvi beca estudis sobre Cristina Cervià i Roca Pinet

 Núria Martí Constans i Laia de Quintana són les guanyadores de les Beques Valvi 2020, amb projectes sobre l’actriu i l’arquitecte gironins, respectivament

Les Beques Valvi 2000 s’han con­ce­dit a la pro­fes­sora i escrip­tora Núria Martí Cons­tans i l’arqui­tecta Laia de Quin­tana. Totes dues dis­po­sa­ran de catorze mesos per desen­vo­lu­par les seves res­pec­ti­ves recer­ques: Núria Martí Cons­tans pro­posa una “bio­gra­fia no con­ven­ci­o­nal” de l’actriu i direc­tora de tea­tre giro­nina Cris­tina Cervià (1965-2019), i Laia de Quin­tana inda­garà en la vida i l’obra de Joan Roca Pinet (1885-1973), un dels arqui­tec­tes més relle­vants de Girona durant el segle XX, coe­tani de Rafael Masó, Ricard Giralt i Emili Blanch. Els dos tre­balls seran publi­cats a la Col·lecció Fun­dació Valvi de Cur­bet Edi­ci­ons, que durant el pri­mer tri­mes­tre de l’any vinent té pre­vist pre­sen­tar dos altres lli­bres que són també con­seqüència d’aques­tes beques: l’estudi sobre la relació entre San­ti­ago Rusiñol i Girona, de Vinyet Panye­lla, i la bio­gra­fia del geògraf, peda­gog i polític Miquel San­taló, que va ser alcalde de Girona als anys trenta del segle XX, escrita per Xavier Car­ma­niu.

Una bio­gra­fia nar­ra­tiva

Núria Martí Cons­tans és autora de diver­sos lli­bres, entre ells les novel·les Hores pro­hi­bi­des (2009), fina­lista del premi Casero, i Demà tin­drem sort (2018), a més d’alguns reculls de relats. La bio­gra­fia de Cris­tina Cervià tindrà també “un to més nar­ra­tiu que assagístic” i estarà cen­trada en la seva vida tea­tral, des dels ini­cis als Pas­to­rets de Girona a la seva última par­ti­ci­pació en un acte cul­tu­ral, poc abans de la seva mort: una lec­tura de tex­tos de Cate­rina Albert en què van coin­ci­dir Cervià i Martí Cons­tans. “Par­lar de Cris­tina és par­lar del tea­tre gironí, però no només gironí”, diu l’escrip­tora, que té pre­vist entre­vis­tar molta gent pro­pera a Cervià.

Arqui­tecte poc estu­diat

L’arqui­tecta Laia de Quin­tana, del des­patx LAR Arqui­tec­tura i Reha­bi­li­tació , està fent la seva tesi doc­to­ral a la UPC sobre els sis­te­mes cons­truc­tius del segle XX a par­tir de l’obra de Roca i Pinet, però el pro­jecte becat se cen­trarà en l’obra d’aquest arqui­tecte, amb una car­rera de més de 60 anys, però que “s’ha estu­diat molt poc, perquè ha que­dat eclip­sat per altres com­panys de gene­ració”. Pròxim a ERC i amb una sen­si­bi­li­tat social que el va por­tar a cons­truir cases d’obrers, esco­les, fàbri­ques, etc., va ser depu­rat durant cinc anys després de la guerra. Roca i Pinet és autor de molts edi­fi­cis que encara es con­ser­ven a Girona, entre els quals l’actual sala La Pla­neta.